Katedra Informatyki
WPPT, Politechnika Wrocławska

Instrukcja w sprawie praktyk na kierunku Informatyka, WPPT

 1. Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego 24/2006 Rektora PWr oraz Zarządzenia Dziekana WPPT nr 15/2012-2016 z dnia 3 grudnia 2013 r. Dziekan WPPPT wyraża zgodę na realizację praktyki w wybranym przez studenta zakładzie pracy i/lub w ramach pracy zarobkowej. W przypadku zamiaru odbywania praktyki w innym trybie student zgłasza się przed praktyką do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich, (patrz zasady zawierania umów z zakładami pracy na stronie wydziału).
 2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest akceptacja zgodności programu praktyki i charakteru wykonywanej pracy z programem studiów. Akceptacji dokonuje członek Komisji Programowej kierunku Informatyka: m.in. prof. J. Cichoń, prof. M. Kutyłowski, dr hab. P. Zieliński.
 3. W razie wątpliwości student ma prawo (ale nie obowiązek) uzyskania wstępnej zgody co do programu praktyki przed jej odbyciem.
 4. Brak jest ograniczeń co do postaci stosunku prawnego łączącego praktykanta z przedsiębiorcą. W szczególności może być to umowa o dzieło, umowa zlecenia czy nawet sprzedaż usług/produktu w ramach działalności gospodarczej. W takim przypadku dowodami przebiegu praktyki mogą być np. protokoły odbioru (systemów, oprogramowania), dowody wypłaty wynagrodzenia, umowy cywilno-prawne, itp. Co do zasady, praktyki, w których studenci uzyskują wysokie wynagrodzenie i/lub pracują w zaawansowanych technicznie obszarach są wysoko cenione.
 5. Praktyka może być odbywana u dowolnego przedsiębiorcy (również zagranicznego) lub podmiotu publicznego.
 6. Formalności związane z zaliczeniem praktyki:
  1. Krok 1: student wypełnia część A formularza praktyki zawodowej [PDF] (uwaga: w punktach 3-5 należy podać pracodawcę lub podmiot organizujący staż, a w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez studenta należy podać odbiorcę usług lub produktów)
  2. Krok 2: pracodawca wypełnia część B formularza praktyki zawodowej (nie zapomnijcie o pieczątce firmy)
  3. Krok 3: student przedkłada formularz i ewentualne inne dokumenty i wyjaśnienia członkowi Komisji Programowej kierunku informatyka
  4. Krok 4: student przedkłada formularz praktyki zawodowej w Dziekanacie lub bezpośrednio Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk.