Systemy wbudowane

Jest to przedmiot składający się z dwóch form dydaktycznych: wykładu oraz laboratoriów. Dodatkowo na przestrzeni semestru studenci przygotowują projekt. Zaliczenie każdego elementu (wykład, laboratoria, projekt) jest warunkiem zaliczenia przedmiotu. Ostateczna ocena jest wynikiem średniej ważonej z każdej z części, przy wagach:
 • wykład (kolokwium): 0,3;
 • laboratorium: 0,3;
 • projekt: 0,4.
Oceny zostaną jutro wpisane do systemu.

Wykład

Wykład odbywa się w czwartki, w sali C13/1.27 o godzinie 15:15.
Egzamin odbędzie się na zajęciach 8.06. punkty Zaliczenie to 50%+1 punkt, czyli 20.
Progi: 0-19: 2.0; 20-21: 3.0; 22-24: 3.5; 25-29: 4.0; 30-34: 4.5; 35-37: 5.0; 38: 5.5.

 • 02.03: Wprowadzenie, przykład projektu, co to jest "embedded"
 • 09.03: Cechy systemów wbudowanych, pojęcie wymagań, specyfikacji, projektu Płytka prototypowa STM32F7 DISCOVERY
 • 16.03: Wymogi projektowe, sposoby opisu dokuemtacyjnego
 • 23.03: Protokoły komunikacyjne (UART) Płytka Arduino, płytka Discovery STM32F411, analizator stanów logicznych Saleae
 • 30.03: Ada dla systemów wbudowanych (wykład gościnny)
 • 6.04: Protokoły komunikacyjne (SPI, one wire) Pomiar temperatury: Arduino + 2x DS18B20 (demonstracja komunikacji one wire)
 • 20.04: Elementy dyskretne systemów wbudowanych: procesory
 • 10.05: Protokoły komunikacyjne (I2C, CAN)
 • 18.05: Systemy czasu rzeczywistego (własności, planista EDD)
 • 25.05: Systemy czasu rzeczywistego (planista EDF, algorytm Bratley`a)
 • 01.06: Systemy czasu rzeczywistego (planista LDF, zmodyfikowany EDF, zadania okresowe)
 • 08.06: kolokwium punkty

Projekt

Oceny Grupy, które otrzymały 0 proszone są na konsultacje w przyszłym tygodniu (będzie ogłoszone na stronie).
Projekt należy wykonywać w parach, można dobierać pary bez względu na przynależność do grup laboratoryjnych.

Zadaniem projektowym jest stworzenie dokumentacji uprzednio wybranego i skonsultowanego z prowadzącym systemu wbudowanego. Zakres opracowania powinien obejmować:
 • Opis środowiska działania systemu i problemu (zagadnienia), które system rozwiązuje.
 • Analizę zapotrzebowania na funkcjonalności w systemie.
 • Przedstawienie budowy i działania systemu (diagramu UML itp.)
 • Zestawienie komponentów systemu.
Ogólny przykład takiego systemu podano na pierwszym wykładzie.
Obowiązują następujące terminy:
 • do końca marca -- zgłoszenie proponowanego tematu;
 • do końca maja -- przesłanie dokumentacji (plik pdf) prowadzącemu.
Niedotrzymanie któregokolwiek terminu powoduje niezaliczenie tej części przedmiotu.

Laboratoria

Laboratoria we czwartek, 22 czewca. Zajęcia na godzinę 11 zaczną się o godz. 12. Listy można będzie też oddawać w czasie konsultacji, tj. od 13 do 15, oraz w trakcie wykładu (równolegle z kolokwium). Zajęcia na godz. 17 natomiast zostaną skrócone do godziny 18. W miarę możliwości proszę o oddawanie list jak najwcześniej.

Prowadzący:

 • dr Maciek Gębala - Śr 11:15, 317.3/D1; Czw 17:05, 317.3/D1
 • dr inż. Przemek Błaśkiewicz - 317.2/D1; Czw 11:15, 317.2/D1; 17:05, 317.3/D1

Na listach zaznaczona jest forma ich zaliczenia. W przypadku listy punktowanej, prowadzący sprawdza umiejętności studenta w zakresie listy np. poprzez polecenie zmodyfikowania prezentowanego programu. Warunkiem uzyskania zaliczenia laboratorium jest ukończenie wszystkich list.

Listy oznaczone "na zaliczenie" należy wykonywać na zajęciach, chyba że prowadzący zaznaczy inaczej. W przypadku nieoddania takiej listy w trakcie zajęć, należy oddać ją na najbliższych kolejnych zajęciach z tym, że niedopuszczalne jest oddanie dwóch kolejnych list w takim trybie.

 • Lista 1: podstawy VHDL - hello world, testy, I/O
 • Lista 2: składanie układów z komponentów, pragma generic kod do zajęć (aktualizacja 9/03 godz. 13:20)
 • Lista 3: procesy, liczniki kod do zajęć
 • Lista 4: funkcje w VHDL, pamięć ROM kod do zajęć
 • Lista 5: automat stanów, sygnały asynchroniczne kod do zajęć
 • Lista 6: dzielinik częstotliwości (UWAGA: listę zmodyfikowano 5.04 o 17:45)
 • Lista 7: kodowanie Hamminga, kanał stratny kod do zajęć
 • Lista 8: magistrala trójstanowa, procesory "sieciowe" kod do zajęć
 • Lista 9: procesor MARIE