Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

Prace dyplomowe z Informatyki

Tryb ustalania prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) wprowadzane są przez pracowników Wydziału do systemu "Dyplomy". Studenci którzy mają samodzielną propozycję mogą tematu pracy dyplomowej powinni skontaktować się z pracownikiem naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznym w celu doprecyzowania tematu. Temat pracy dyplomowej może być związany z wykonywaną pracą zarobkową, o ile nie zachodzi niebezpieczeństwo kolizji z tajemnicą służbową firmy.

Zgłoszone tematy podlegają podwójnej weryfikacji (przez członka Komisji Programowej oraz przez właściwego prodziekana) i następnie są one przedstawiane i głosowane na Radzie Wydziału w okolicach przełomu maja i czerwca. Po ich zatwierdzeniu udostępniane są one studentom na stronach systemu "Dyplomy".

Kryteria oceny prac dyplomowych

Praca inżynierska

Praca inżynierska oceniana jest niezależnie przez promotora oraz recenzenta. Na jej ocenę wchodzą następujące oceny składowe:

 • Ocena wykonanej pracy:

  1. Ocena realizacji celu pracy/projektu
  2. Ocena doboru metod i narzędzi realizacji pracy/projektu
  3. Innowacyjność rozwiązania (ocena wkładu własnego)
  4. Ocena jakości wykonanej pracy/produktu
 • Ocena dokumentacji pracy:

  1. Ocena kompletności dokumentacji
  2. Ocena struktury logicznej tekstu
  3. Ocena strony językowej
  4. Ocena poziomu edycji dokumentu

Praca magisterska

Zarówno promotor jak i recenzent pracy magisterskiej ustosunkować się muszą do następujących zagadnień:

 1. Czy treść pracy odpowiada określonemu w tytule tematowi?
 2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.
 3. Merytoryczna ocena pracy
 4. Inne uwagi
 5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?
 6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł
 7. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze)
 8. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnianie instytucjom, materiał źródłowy)