Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika WrocławskaPraktyki na kierunku Informatyka Algorytmiczna

Na kierunku Informatyka algorytmiczna obowiązują zasady odbywania praktyk w zasadzie niezmienione w stosunku do dawnych zasad, które obowiązywały na informatyce algorytmicznej na WPPT. Nowe zasady obowiązujące na WIiT są dostępne tutaj.

Komentarz i przewodnik dla studenta

 • Charakter praktyki:
  • Warunkiem zaliczenia praktyki jest zgodność charakteru wykonywanej pracy z programem studiów oraz zawodowy charakter praktyki. Nie oznacza to bynajmniej, że praktyka musi odbywać się w firmie stricte informatycznej. Praktyki mogą odbywać się poza sektorem ICT, o ile wykonywane prace mają charakter informatyczny (np. informatyzacja kancelarii prawnej, prace informatyczne w służbie zdrowia, itp.), prace z zakresu automatyki przemysłowej, itd ...
  • W razie wątpliwości co do tego, czy charakter praktyki odpowiada wymaganiom student może skonsultować się z Opiekunem Praktyk na informatyce algorytmicznej. W dotychczasowej praktyce jedynie śladowa liczba zapytań w tym zakresie nie kończyła się uzyskaniem akceptacji.
 • Forma prawna praktyki:
  • Praktyka może być odbywana w oparciu o zwykłą umowę o pracę, umowę zlecenia lub inny stosunek cywilnoprawny. W szczególności może to być tzw. umowa o praktykę przewidziana przepisami o praktykach studenckich. Praktyka odbywana na PWr może być uznana tylko gdy ma charakter pracy zarobkowej (zgodnie z punktem 5 Regulaminu).
  • Dopuszczalne jest również samozatrudnienie lub praktyka u osoby prowadzącej działalność na zasadzie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, ale pod warunkiem dobrego udokumentowania rezultatu konkretnych prac (np. w zakresie rozwoju oprogramowania open source, wytworzenia aplikacji na urządzenia mobilne dostępnej w oficjalnych sklepach itp.).
  • Student ma prawo wybrać ścieżkę nr 1 z Regulaminu, jednak jest to opcja uciążliwa i związana z dużą liczbą formalności (np. umowa z pracodawcą musi przejść pełen cykl akceptacji przez organy Politechniki). Obecna sytuacja na rynku pracy pozwala na skorzystanie ze ścieżek 2-4, bardzo często jest to również opcja preferowana przez pracodawcę.
  • Praktyki zagraniczne są mile widziane. W tym przypadku opinia pracodawcy i inne dokumenty mogą być przedstawione w j. angielskim (wszyscy Opiekunowie Praktyk), niemieckim (wyłącznie do prof. Kutyłowskiego), lub w innym języku (np. ukraińskim), ale w tym przypadku w postaci umożliwiającej dokonanie automatycznej translacji.
 • Długość i okres trwania praktyki:
  • Praktyka musi mieć wymiar co najmniej 160 roboczogodzin.
  • Praktyka nie powinna kolidować z innymi zajęciami -- i w razie realizacji w trakcie semestru student powinien zadeklarować brak takiej kolizji -- patrz Regulamin.
  • termin złożenia wniosku o zaliczenie praktyki to wg Regulaminu: to "31 października roku, w którym odbywała się praktyka".
 • Ocena merytoryczna praktyki:
  • Ocenę merytoryczną wniosku o uznanie praktyki dokonują członkowie Zespołu Oceniającego wyznaczeni przez Komisję Programową kierunku Informatyka (Opiekuni Praktyk). Obecnie są to:
   1. prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
   2. dr inż. Jakub Lemiesz
  • Oceny praktyki dokonuje się na podstawie danych z wniosku o zaliczenie praktyk.
  • Opiekun Praktyk może prosić o przedstawienie do wglądu dodatkowych dowodów świadczących o prawidłowej realizacji praktyki. W szczególności student może przedstawić protokoły odbioru produktu i dowody dokonania wypłaty wynagrodzenia. Opiekun może przeprowadzić ustną weryfikację wiedzy i umiejętności nabytych w ramach deklarowanej praktyki. Dokumenty mogą być przedstawione w postaci elektronicznej (opcja preferowana), jednak dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być usunięte. Wszystkie dodatkowe dowody nie są archiwizowane ze względu na wymagania RODO i ochronę danych firmy, w której praktyka się odbywa.
 • Cały proces w skrócie:
   • Krok 0: Student zawiera porozumienie z podmiotem, w którym wykonuje się praktykę. Ewentualnie dopełnia formalności (ścieżka 1), lub zakłada działalność gospodarczą (ścieżka 4)
   • Krok 0a (opcjonalny): W razie wątpliwości co do charakteru praktyki, student konsultuje jej zakres z Opiekunem Praktyk.
   • Krok 1: Student odbywa praktykę.
   • Krok 2: Student wraz z pracodawcą wypełnia wniosek o zaliczenie praktyk
   • Krok 3:
    • Student składa wniosek o zaliczenie praktyki w Dziekanacie -- termin to "31 października roku, w którym odbywała się praktyka".
    • Opcjonalnie: student przesyła kopię elektroniczną do Opiekuna Praktyk --preferowana wersja: umożliwiająca operacje cut and paste, może być bez końcowej wersji z podpisami odręcznymi
   • Krok 4: Dziekanat przekazuje Opiekunowi Praktyk wnioski studentów.
   • Krok 5: Opiekun Praktyk wprowadza dane do systemu.
   Uwaga: czynności w krokach 4 i 5 są niezwykle pracochłonne co wynika ze skrajnie uciążliwej procedury w JSOSie. W związku z tym należy oczekiwać długiego okresu realizacji Kroku 5. Miejmy nadzieję, że sytuacja ulegnie radykalnej zmianie po wprowadzeniu USOSa.