Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

PROCES Z PUNKTU WIDZENIA RECENZENTA

Komentarze ogólne

 • Ustawa stanowi, że przyjęcie funkcji recenzenta jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego.
 • Ustawa nie nakłada takich obowiązków na recenzentów zagranicznych ze względu na zakres obowiązywania prawa polskiego. Mogą oni odmówić bez podania powodu lub nie reagować.
 • Recenzent może jednak odmówić wykonania recenzji w przypadkach określonych regułami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W szczególności: recenzent w szczególności „podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
  1. w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki
  2. swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,”
  Recenzent może również powołać się na Rozporządzenie do ustawy stanowiące, że Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Musi jednak wskazać na przyczyny wskazujące na swój brak bezstronności (np. emocjonalny negatywny stosunek do określonego działu badań).
 • Recenzent, który nie widzi możliwości wykonania recenzji zgodnie z decyzją Centralnej Komisji lub nie spełnia warunków bezstronności powinien poinformować o tym jednostkę prowadzącą postępowanie, jako że jest to istotna okoliczność w sprawie.
 • Recenzent działa w granicach prawa
  Oznacza to, że
  • bada on zgodność wniosku wyłącznie w odniesieniu do wymagań wobec kandydatów do tytułu profesora wymienionych w Ustawie,
  • nie wolno mu stosować wymagań dodatkowych ani ignorować obowiązujących wymagań, nawet w sytuacji, gdy uznaje to za słuszne pod względem merytorycznym.
 • Wykonanie recenzji w sposób rzetelny może przekraczać możliwości jej wykonania w założonym czasie lub ze względu na niewłaściwy zakres kompetencji recenzenta. Recenzent przyjmując recenzję do wykonania niekiedy nie jest w stanie określić, że przypadek taki ma miejsce. W sytuacji takiej recenzent może powoływać się na Art. 387. § 1. Kodeksu Cywilnego stanowiącego, że „Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna.”.
 • Recenzent powinien zachować szczególną ostrożność i unikać wszelkich sytuacji, które mogłyby budzić podejrzenia o zaistnieniu sytuacji wymienionych w art. 228 Kodeksu Karnego (przepisy antykorupcyjne) : treść art 228
  • § 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • § 3. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  • § 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda.
  • § 5. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

CZYNNOŚCI

 • Przyjęcie/odmowa przyjecia zlecenia na wykonanie recenzji
  W przypadku okoliczności umożliwiających nieprzyjęcie konieczne jest powiadomienie zlecającego. Tak samo, w przypadku pojawienia się okoliczności uniemożliwiających wykonanie recenzji (siła wyższa) lub niedopuszczalność osoby recenzenta (np. konflikt interesów), należy niezwłocznie powiadomić zlecającego.
 • Przedłożenie recenzji
  Recenzent wykonuje recenzję w terminie 2 miesięcy i przedkłada jednostce prowadzącej postępowanie.
 • Uczestniczenie w posiedzeniu rady (opcjonalne)
  Na zaproszenie przewodniczącego rady, recenzent może uczestniczyć w posiedzeniu rady jednostki, na którym rozpatrywana jest sprawa poparcia wniosku kandydata. Recenzent nie uczestniczy jednak w głosowaniu (inaczej niż w przypadku nadawania doktoratu).
  W przypadku wystosowania zaproszenia celowe dla sprawnosci i jakości postępowania jest jego przyjęcie i uczestnictwo w obradach rady.
 • Uczestniczenie w posiedzeniu sekcji CK (opcjonalne)
  Recenzent może również zostać zaproszony na posiedzenie sekcji Centralnej Komisji -- sytuacja taka ma miejsce w przypadku negatywnego przebiegu postępowania. Recenzent w takim wypadku uczestniczy w posiedzeniu odpowiadając na pytania związane z przedmiotem postępowania.

Strona główna dokumentu